Af Kanunu Duyurusu

06 Haz

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç tarihi              : 18 Mayıs 2018
Bitiş tarihi                    : 18 Eylül 2018

Askerde Olanlar İçin      : Terhis tarihini takip eden 2 (iki) ay içinde başvuru yapmaları gerekir.

Başvurular Enstitümüze şahsen, noter vekaleti veya posta ile yapılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 

İSTENİLEN BELGELER:

Lisansüstü Öğrencisiyken İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler

- Başvuru dilekçesi (tıklayınız)

- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

- Adli Sicil Kaydı Belgesi
  

 

Askerlik tecili yaptırmak isteyenler yukarıda istenen belgelere ilave olarak

- Diploma fotokopisi (Lisans, Yüksek Lisans)
- Askerlik durum belgesi
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 

Kesin Kayıt Hakkı Kazanıp Kayıt Yaptırmayanlar yukarıda istenen belgelere ilave olarak

- Diplomalarının aslı ve fotokopisi ile Transkriptlerinin aslı ve fotokopilerini İbraz etmek zorundadırlar.

 

İlgili Kanun Maddesi:

"GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır. Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler. Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…”