İşletme A.B.D.

 

Prof.Dr. Kahraman ÇATI

İşletme Anabilim Dalı Başkanı

Tanıtım

İşletme anabilim dalı işletme fakültesinin kurulması sonrasında sosyal bilimler enstitüsüne bağlı olarak 2011 yılında kurulmuştur. İşletme anabilim dalı işletmecilik disiplininin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşıma sahip programlardan oluşmaktadır.

İşletme Anabilim Dalı’nda doktora programı ve tezli ve tezsiz yüksek lisans programları yürütülmektedir. Bu programlarda, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapılarak, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretecek akademisyen ve üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Kahraman ÇATI

Telefon: (0380) 0380 542 13 70 Dahili: 3995

e-mail: kahramancati@duzce.edu.tr

Anabilim Dalı Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. Osman KARTAL

Telefon: (0380) 0380 542 13 70 Dahili: 3819

e-mail: osmankartal@duzce.edu.tr

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı, işletmecilik disiplininin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. İşletme Tezli Yüksek Lisans Programında, uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimini sağlayan araştırmalar yapılarak, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretecek akademisyen ve üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı uygulanmaktadır.Bu program, uluslararası düzeyde lisansüstü eğitim vererek, bilimsel çalışmaları ve gelişmeleri takip edebilen, yeni yaklaşımları kavrayarak sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenileyebilen girişimci, dinamik ve analitik düşünceye sahip, sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim, uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarıyla görev alabilecek, akademisyen ve yöneticilerin yetiştirilmesi vizyonuyla hareket etmektedir.

Günümüz iş dünyası yapısının giderek karmaşıklaşması farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. İşletme ile ilgili tüm faaliyetleri birlikte değerlendirebilen kişilere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecek bilgi ile donatılması gerekmektedir. Farklı disiplinlerden gelen işletme yöneticilerinden iş yaşamlarına ara vermeden bilimsel gelişmeleri takip ederek öğrenilen teorik bilgilerin pratikte karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılması beklenmektedir. Özellikle Düzce’de yer alan özel sektör işletmeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının her düzeydeki yönetici ve çalışanlarına ayrıca Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Programda yer alan dersler, işletmenin alt dalları olan yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, sayısal yöntemler, muhasebe ve finans alanlarından belirlenmiş derslerden oluşmaktadır. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler, zorunlu derslerin yanında bu alanlardan istedikleri dersleri seçerek uzmanlıklarını artırabilmektedirler. Bu program, ders ve tez aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Öğrenciler, ders aşamasını bitirip tez aşamasına geçebilmek için zorunlu ve seçmeli toplamda 21 kredilik ders ve 1 de seminer dersi almalıdır. Her bir dersin 3 kredisi vardır. Bu programa kayıt yaptıran öğrenciler bir dönemde en fazla 15 kredilik ders alabilmektedir. Programda Araştırma Teknikleri I ve Araştırma Teknikleri II zorunlu dersler olarak okutulmaktadır. Ders aşamasını bitiren öğrenciler tez aşamasına geçip tezlerini bitirerek bölümden mezun olabilmektedirler.

İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Günümüz iş dünyasında artan rekabetle birlikte, iş alanlarının kapsamı ve içeriği değişmiştir. İş dünyasında, çalışanların iş yaşamlarına ara vermeden bilgilerini yenilemek, yeni bilgi ve uygulamaları anlamak, bilimsel çalışmaları ve gelişmeleri takip etmek, yeni yaklaşımları kavramak, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemek ihtiyacı doğmuştur. Bununla birlikte farklı disiplinlerden gelen bireylerin aynı örgütsel amaç için çalışmalarını zorunlu kılmaktadır. İşletme ile ilgili tüm faaliyetleri birlikte değerlendirebilen kişilere daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Değişik disiplinlerden gelen kişilerin işletmeyi bütünsel olarak değerlendirebilecek bilgi ile donatılması gerekmektedir. Farklı disiplinlerden gelen işletme yöneticilerinden iş yaşamlarına ara vermeden bilimsel gelişmeleri takip ederek öğrenilen teorik bilgilerin pratikte karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılması beklenmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, üniversite sonrası iş hayatında ortaya çıkan bilgi eksikliklerinin kapatılması amacıyla, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, işletmecilik disiplininin bütün alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan, disiplinler arası bir yaklaşım sunmaktadır. İşletme tezsiz yüksek lisans programında, ulusal ekonominin ve sanayinin problemlerine çözümler üretecek yöneticilerin yetiştirilmesine yönelik bir eğitim programı sunulmaktadır. Özellikle Düzce’de yer alan özel sektör işletmeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının her düzeydeki yönetici ve çalışanlarına ve ayrıca, Türkiye ve dünyanın önde gelen işletmelerinde çalışabilecek uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır. Tezsiz yüksek lisans programı, üç dönemden oluşmaktadır. Bu 3 dönem sürecinde, öğrenciler mezun olabilmek için zorunlu ve seçmeli olmak üzere toplam 30 kredilik ders ve 1 proje almalıdırlar. Öğrenciler, bir dönemde en fazla 18 kredilik ders alabilirler. Ders döneminin bitirmeyen öğrenciler, projeye başlayamamaktadır.

İŞLETME DOKTORA PROGRAMI

İşletme alanında yetişmiş öğretim üyelerine ve üst düzey yöneticilere ülke genellinde olduğu gibi gerek üniversitesi ve gerek sanayisi hızla gelişmekte olan Düzce ilimizde de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılama düşüncesiyle açtığımız bu programda, işletme alanında üniversiteye yönelik akademisyen yetiştirilmesi ve piyasaya yönelik üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

İşletme doktora programı, bilimsel çalışmaları ve gelişmeleri takip edebilen, yeni yaklaşımları kavrayarak sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenileyebilen girişimci, dinamik ve analitik düşünceye sahip akademisyen ve yöneticilerin yetiştirilmesi gayesiyle 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır. Programın öncelikli hedefi, Düzce’de yer alan özel sektör işletmelere, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına her orta ve üst düzey yöneticiler yetiştirmektir. Buna ek olarak, uzun vadede, Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen işletmelerinde araştırma, yöneticilik ve danışmanlık konusunda görev yapabilecek üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte, başta hızla gelişen Düzce Üniversitesi’nde olmak üzere, Türkiye’de gelişmekte olan üniversitelerde görev yapacak öğretim üyelerinin yetiştirilmesi bu programın diğer bir hedefidir.

Programda yer alan dersler, işletmenin alt dalları olan yönetim ve organizasyon, üretim yönetimi ve pazarlama, sayısal yöntemler, muhasebe ve finans alanlarından belirlenmiş derslerden oluşmaktadır. Doktora programına kayıt yaptıran öğrenciler, zorunlu derslerin yanında bu alanlardan istedikleri dersleri seçerek uzmanlıklarını artırabilmektedirler.

Doktora öğrenimini, ders ve tez aşaması olmak üzere iki başlık altında değerlendirmek mümkündür. Birinci aşama olan ders aşaması asgari 3 dönem sürmektedir ve bu dönem içerisinde öğrenciler seçmeli ve zorunlu olarak toplamda 24 kredilik ders ve 1 de seminer dersi almalıdır. Seminer dersi kredisiz olup, yeterliliğe girmek için gerekli kredi sayısı olan 24 ders kredisine dâhil edilmemektedir. Doktora derslerinin tamamı teorik olmakla birlikte her bir dersin 3 kredisi vardır. Öğrenciler, İleri Araştırma Teknikleri I ve İleri Araştırma Teknikleri II dersleri zorunlu olan derslerdir. Diğer dersleri öğrenciler seçmeli olarak almaktadır. Zorunlu derslerin sayısının sınırlı tutulmasının nedeni, öğrencilerin kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda dersler alabilmesine olanak sağlama düşüncesidir. Dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler yazılı ve sözlü olarak İşletme Bilimi alanında kapsamlı bir yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda başarılı olanlar doktora tez aşamasına geçmiş olur.