Ç.D.E. Akademik Kadro

Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. Fehmi ALTIN,

Prof. Dr. Mira KHACHEMİZOVA,

Doç. Dr. Nanuli KATCHARAVA,

Doç. Dr. Susana SHKHALAKHOVA,

Doç. Dr. Ruzana DOLEVA,

Doç. Dr. Maka SALİA,